Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z realizacją działania funduszowego nr XZY/45 5 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Bałtyckiego Programu Społecznego
Plan dyskusja w czasie seminarium obejmuje wymienione tu zespoły robocze:
 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • "Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Ocena skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Szkolenia Ze Sprzedaży
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG - etap II - po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • "Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko - założenia strategiczne, a realizacja projektów - streszczenie raportu końcowego
 • Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim
 • "
  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja masy włóknistej
 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łęczycki oraz wrzesiński
  Upoważnieni beneficjenci to: Philips Lighting Poland S.A., Elektrociepłownia "Energotor-Toruń" S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PRESKO Sp. z o.o., Przedsiębioretwo Wielobranżowe GAMA, Stowarzyszenie Telewizja Kablowa Nowiny , "TS SYSTEMS" , ALSTOM Power Sp. z o.o., Comarch , JAKIE STUDIA , msarwi NATALIA SZÓSTAK, ReverseLogic Jarosław Pilarczyk, Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Bloober Team Wroclaw sp. z o.o., Zakład Stolarski Zbigniew Kozłowski , Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zbigniew Banaszkiewicz "SKARPOL II" spółka jawna
  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

  12.06.2015. 00:01